Privacy Statement

MY Sounds BV hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en daarom worden uw (persoons)gegevens door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hier verklaren wij aan u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

MY Sounds BV kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruikt maakt van onze dienstverlening ne/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. U kunt ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie wenst over onze dienstverlening, wanneer u wilt solliciteren naar een vacature binnen MY Sounds BV of als u zaken wilt doen met ons. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter ondersteuning van de uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening in de breedste zin van het woord. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

 

Het is mogelijk dat wij via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Mocht dit gebeuren, dan vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettelijke manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

 

Natuurlijk heeft u te allen tijde het recht o de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u op eenvoudige wijze doen door een specifiek verzoek naar info@my-Sounds.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij daarom een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Voor uw privacy adviseren wij u op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. MY Sounds BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken op uw verzoek reageren.

 

Ook zijn wij erg geïnteresseerd in gegevens die ons iets vertellen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiervoor is het mogelijk dat wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen eigendom is eigendom van MY Sounds BV. De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval eigendom van derden door middel van verkoop of verhuur.

 

De privacy van de bezoekers van onze website wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier vermeld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
MY Sounds BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Gebruik van persoonsgegevens
MY Sounds BV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de MY Sounds BV-website te beheren en om de door u gevraagde informatie, service en diensten te leveren. MY Sounds BV kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van MY Sounds BV. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het doen van onderzoek en voor het uitvoeren van analyses, met als doel zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

Doorgifte aan derden
MY Sounds BV verkoopt, noch verhuurt, noch leaset klantenlijsten aan derden. Ook zal MY Sounds BV uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • Te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • Om de rechten of eigendommen van MY Sounds BV te beschermen of te verdedigen; of
  • Te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van MY Sounds BV of het publiek te beschermen.

 

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt in het bewaren van persoonsgegevens is dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. MY Sounds BV zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij wettelijk verplicht langer moeten bewaren.

 

Veiligheid van persoonsgegevens
MY Sounds BV neemt de zorg op zich een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens te bieden. MY Sounds BV bewaart de door u aan computerservers aangeleverde persoonsgegevens veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen onrechtmatige toegang, gebruik of openbaring.

 

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. MY Sounds BV zal periodiek de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. MY Sounds BV raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe MY Sounds BV uw informatie beschermt.

 

Contact informatie
MY Sounds BV ontvangt graag uw feedback betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat MY Sounds BV niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Pos via info@my-Sounds.nl of telefonisch via +3123 5323070.
MY Sounds BV wijst u er ook op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer
Deze website is eigendom van MY Sounds BV. Op de toegang en het gebruik hiervan is deze Disclamier en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van MY Sounds BV.

 

De op de website geplaatste informatie komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van MY Sounds BV. MY Sounds BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. MY Sounds BV kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

MY Sounds BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door MY Sounds BV of door u aan MY Sounds BV door middel van de website van MY Sounds BV on anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging voor professioneel advies. Tevens aanvaardt MY Sounds BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, geleden als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens MY Sounds BV via deze website. MY Sounds BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

MY Sounds BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

MY Sounds BV aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

 

MY Sounds BV is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MY Sounds BV.

 

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan MY Sounds BV, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MY Sounds BV mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derde, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingendrechtelijk is toegestaan.